Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWODNICKICH
obowiązujące od dnia 01.06.2020
Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWODNICKICH,
stanowią integralną część umowy o świadczenie usług przewodnickich i określają zasady
udziału w wycieczkach organizowanych od 01 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku
przez Przewodnictwo Tatrzańskie kuTatrom Wojciech Gaździak ul. Ubocz 9, 34-500
Zakopane, zwanej dalej organizatorem numer NIP 736-100-93-16 numer REGON 122409476.
Siedziba organizatora znajduje się w 34-500 Zakopane przy ulicy Ubocz 9 tel. 602 422 933,
strona www.kutatrom.pl, email: biuro@kutatrom.pl.
Przez użyte w ogólnych warunkach określenia należy rozumieć:
1) usługi przewodnickie – usługi przewodników górskich i miejskich świadczone turystom lub
odwiedzającym;
2) wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej lub sportowej, której program obejmuje zmianę
miejsca pobytu jej uczestników;
3) organizowanie wycieczek – przygotowywanie, oferowanie, a także realizacja wycieczki;
4) organizator wycieczki – przedsiębiorca organizujący wycieczkę górską lub turystyczną;
5) przewodnik górski– osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub odwiedzających po
wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielającą o nich fachowej informacji
oraz sprawującą nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy,
posiadającą stosowne uprawnienia;
6) turysta – osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu
na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy
w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc;
7) odwiedzający – osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem
pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości
oraz niekorzystającą z noclegu;
8) klient – osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług
przewodnickich na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi
przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta,
a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług przewodnickich objętych
uprzednio zawartą umową;
12) punkcie sprzedaży – należy przez to rozumieć ruchome lub stałe miejsce prowadzenia
sprzedaży wycieczek, jak również strony internetowe sprzedaży lub podobne punkty
sprzedaży online, z uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży lub punkty
sprzedaży online przedstawiane są podróżnym jako jeden punkt obsługi, w tym usługa
dostępna telefonicznie.
1.REZERWACJA WSTĘPNA WYCIECZKI
1.1 Dokonana przez Klienta rezerwacja stwarza możliwość udziału w wycieczce i jest
traktowana jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez kuTatrom wycieczki
zwanej dalej „umową o świadczenie usług przewodnickich”. Rezerwacja może zostać
założona na piśmie, ustnie lub telefonicznie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
internetowej www.kutatrom.pl.
1.2 Przy dokonaniu wstępnej rezerwacji Klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie
zarezerwowanej wycieczki–potwierdzenie mailowe w przypadku rezerwacji on-line lub ustne
potwierdzenie w przypadku rezerwacji telefonicznej.
1.3 Za wstępną rezerwację uznaje się rezerwację nieopłaconą. Ważność rezerwacji wstępnej
wynosi 48 godzin, chyba że strony ustalą inaczej i zostanie to potwierdzone. Po ustalonym
terminie rezerwacja wstępna zostaje anulowana.
1.4 Rezerwacja wstępna nie może być zawierana jeżeli do rozpoczęcia wycieczki pozostało
mniej niż 48 godzin.
2. ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ ZAKUPU WYCIECZKI.
2.1 Po dokonaniu zapłaty za imprezę turystyczną Klient otrzymuje od Organizatora
potwierdzenie zakupu (faktura imienna) wraz z wymaganymi dokumentami: bilet, program
imprezy i ogólne warunki
2.2 Nierozłącznymi elementami umowy jest przedstawiona oferta i niniejsze ogólne warunki
umów o świadczenie usług przewodnickich.
2.3 Podpis na formularzu zgłoszeniowym i zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją
oferty oraz warunków o świadczenie usług przewodnickich, stanowi to również potwierdzenie,
o uzyskaniu informacji o kosztach rezygnacji. Podpis na umowie świadczy również o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie dla celów
realizacji umowy.
2.4 W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy kilku osób, osoba dokonująca rezerwacji drogą
elektroniczną lub w biurze stacjonarnym, której podpis widnieje na umowie, czyni to także w
imieniu wszystkich zgłoszonych uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym
odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników.
3. DOKONANIE ZAPŁATY ZA WYCIECZKĘ
3.1 Przy zawarciu umowy za pomocą systemu rezerwacji on-line, rezerwacji mailowej lub
telefonicznej na wycieczkę, Klient może zostać poproszony o dokonanie wpłaty całości
należności lub zaliczki.
3.2 Zaliczka – potwierdzająca ważność rezerwacji wynosi: – 20zł/os w przypadku klientów
indywidualnych. Pozostałą do zapłaty kwotę za wycieczkę należy wpłacić w terminie: – nie
później niż 48 godzin przed wycieczką.
3.3 W przypadku wpłaty za imprezę first minute, last minute wymagana jest wpłata całości
należności.
3.4 Zaliczkę lub całość należności należy wpłacić na konto: kuTatrom Wojciech Gaździak, ul.
Ubocz 9 , 34-500 Zakopane, Bank: mBank o/Zakopane: 15 1140 2004 0000 3302 7602 1691
w tytule wpisując datę i nazwę wycieczki oraz nazwiska uczestników
3.5 Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek
bankowy kuTatrom. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie umowa nie jest zawierana.
3.6 Wycieczki można zakupić za pośrednictwem strony internetowej www.kutatrom.pl lub pod
numerem telefonu 602 422 933 maksymalnie 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki lub do
wyczerpania miejsc.
3.7 Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest równoznaczne z zawarciem umowy.
4. ŚWIADCZENIE ORAZ ZMIANY W WYKONYWANIU USŁUG
4.1 Zakres i warunki świadczenia usługi oraz terminy i ustalenia szczegółowe są określone w
ofercie. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami
określonymi w ofercie.
4.2 Wycieczki rozpoczynają się w dniu i o godzinie podanej w ofercie, bez względu na osoby
spóźnione. Godziny wyjścia grupy z poszczególnych miejsc, są szczegółowo określone.
Spóźnienie lub niestawienie się na wycieczkę lub jej etapy (postoje, przebywanie w obiektach,
czas wolny) w ustalonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z wycieczki, bez prawa do
zwrotu należności. Godzina powrotu z wycieczki może ulec zmianie z powodów niezależnych
od organizatora.
4.3 Rodzaj i zakres świadczeń w ramach wycieczki, określany jest w oparciu o treść ofert i
aktualnego harmonogramu wycieczek oraz dołączonych do nich cenników. Informacje zawarte
w oferie są dla kuTatrom zasadniczo wiążące. Przed zawarciem umowy kuTatrom zastrzega
sobie prawo do zmiany danych zawartych w ofercie, o czym Klient zostanie poinformowany
przed dokonaniem rezerwacji.
4.4 Informacje zawarte na stronach internetowych innych niż www.kutatrom.pl oraz materiały
informacyjne i reklamowe pochodzące z innych źródeł niż z Biuro Przewodnickie kuTatrom nie
stanowią części umowy o świadczenie usług i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń i
reklamacji.
4.5 Zmiany w zakresie i warunkach podczas świadczenia usługi dokonywane ze strony
organizatora są dopuszczalne, o ile są one niezbędne i nie są znaczące dla realizacji
programu, a powodem niewykonania jest działanie niezależne od organizatora. Organizator
zastrzega sobie również prawo dokonania istotnej zmiany programu imprezy w sytuacji
pogorszenia pogody w części programu wycieczki zależnej od pogody czyli innej niezależnej
od organizatora. Organizator może zaproponować zastępczą usługę w zamian za
niezrealizowaną część programu, musi to jednak nastąpić za pisemną zgodą uczestnika.
4.6 Klient ma prawo powiadomić organizatora o wymaganiach specjalnych na które strony
umowy wyraziły zgodę (art.14 ust. 2 pkt 9 ustawy o tur.) Wymagania zostaną zapisane w
umowie. Organizator dokona wszelkich starań, aby zapisane wymagania zostały spełnione.
Zastrzega się jednak, iż brak realizacji szczególnego życzenia Klienta nie może być podstawą
wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec kuTatrom
4.7 kuTatrom w ramach organizowanych wycieczek nie zapewnia opieki osobom
niepełnoletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia
zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
5. CENY
5.1 Ceny wycieczek wraz z informacją o tym co cena zawiera zamieszczone są w cennikach,
ulotkach oraz w ofercie na stronie www.kutatrom.pl
5.2 Organizator nie odpowiada za zmiany cen wstępów do zwiedzanych obiektów w trakcie
sezonu
5.3 Reklamacje i roszczenia do korzystania z promocji cenowych (np. last minute, first minute)
ogłaszanych przez kuTatrom, w stosunku do Klientów, którzy zakupili wycieczkę przed
ogłoszeniem promocji będą rozpatrywane negatywnie.
6. WARUNKI I KOSZT REZYGNACJI
6.1. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany złożyć w formie
pisemnej na podany adres mailowy biuro@kutatrom.pl lub na adres ul. Ubocz 9 34-500
Zakopane. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do kuTatrom.
6.2. Jeżeli rezygnacja z usługi nastąpi po wpłacie zaliczki, a przed wpłatą kolejnych należności
potrącamy opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł/os.
6.3. Rezygnacja, a zarazem zwrot wycieczki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości
20zł/os jest możliwy na 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki.
6.4 Nie zwracamy należności za wycieczkę jeżeli rezygnacja nastąpi w późniejszym czasie niż
wyznaczone godziny podane w punktach 6.3
6.5 Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłat, w przypadku odwołania wycieczki przez
organizatora lub zmiana terminu wycieczki.
7. ODWOŁANIE WYCIECZKI
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
7.2 W przypadku odwołania wycieczki, klient zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo
lub poprzez wysłanie wiadomości sms nie później niż do godziny 17.30 na dzień
poprzedzający rozpoczęcie wycieczki. Organizator może odwołać wycieczkę także na skutek
niskiej frekwencji lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie
wycieczki. W przypadku odwołania wycieczki klientowi przysługuje zwrot całości poniesionych
kosztów.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
8.1 Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać ważny dokument tożsamości ( dotyczy
to również dzieci i młodzieży)
8.2 Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie
trwania wycieczki. W przypadku wycieczek dla dzieci i młodzieży zobowiązanie to ciąży na
zamawiającym wycieczkę.
8.3 Odłączenie się od grupy w tracie realizacji wycieczki, niestawienie w umówionym miejscu
spotkania po postoju lub przerwie i o wyznaczonej godzinie, jest równoznaczne z rezygnacją
z kontynuowania wycieczki
8.4 Organizator ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w wycieczce osoby w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W powyższym
przypadku klientowi nie przysługuje zwrot należności za wycieczkę.
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
9.1 Jeżeli z winy organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub ich jakość
odbiegać będzie od jakości wynikającej z oferty lub niniejszych warunków organizator
przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność i zobowiązany jest do dokonania zwrotu
części wpłaty za usługę. Cena wycieczki może być zmniejszona w odpowiednim stosunku do
tego, jakie warunki były zagwarantowane. Podstawą zwrotu jest reklamacja. Reklamacja
powinna być złożona na ręce przewodnika lub na adres mailowy biuro@kutatrom.pl lub
listownie na adres kuTatrom ul. Ubocz 9, 34-500 Zakopane. Przewodnik ma obowiązek
potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji
organizator wycieczki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
9.2 kuTatrom ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia
tej reklamacji. Jeżeli w terminie 30 dni od jej złożenia klient nie uzyska odpowiedzi, uważa się,
że organizator uznał reklamację za uzasadnioną. W uzasadnionych przypadkach okres ten
może być wydłużony, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany. Podstawą reklamacji
nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które kuTatrom nie ponosi odpowiedzialności
i przy zachowaniu należytej ostrożności nie mogło ich przewidzieć (np. warunki
atmosferyczne, sytuacje nieprzewidziane, na które kuTarom nie mogło by mieć wpływu).
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze szczegółowe Warunki Umów O Świadczenie Usług Przewodnickich nie naruszają
postanowień ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Nieważność pojedynczych
postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych
warunków. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd.
11. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Podczas wycieczek wykonywane są fotografie grupowe. Zdjęcia te umieszczane są na naszej
stronie, FB oraz w przygotowywanych materiałach reklamowych. Osoby nie wyrażające zgody
na publikację swojego wizerunku prosimy na czas robienia zdjęcia o odłączenie się od grupy,
w przeciwnym razie uczestnictwo w fotografowaniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku.
12. POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest kuTarom Wojciech Gaździak ul.
Ubocz 9 34-500 Zakopane. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa Państwa
spraw i rezerwacji. Pełna informacja Administratora Danych Osobowych znajduje się w
Polityce prywatności na stronie www.kutatrom.pl

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij